GO TO BRAND 2020

Zobacz jakie warunki należy spełnić, żeby wziąć udział w programie GO TO BRAND

 

9 stycz­nia 2020 r. ogło­szo­na zo­sta­ła no­wa edy­cja po­pu­lar­ne­go kon­kur­su Go to Brand w ra­mach któ­re­go moż­na zdo­być do­fi­nan­so­wa­nie na mię­dzy­na­ro­do­wą pro­mo­cją pro­jek­tów.

Go to Brand to program wspierający promocję polskich MŚP na rynkach zagranicznych, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców zainteresowanym rozwojem eksportu. Nabór do niedawno ogłoszonej nowej edycji konkursu rozpocznie się 11 lutego i potrwa do 11 marca 2020 r.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu

W komunikacie PARP czytamy, że w dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, przy czym lokalizacja projektu zgłoszonego w konkursie znajduje się w regionie słabiej rozwiniętym, tj. w województwie innym niż mazowieckie.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

W przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych. Natomiast w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu: - do 60% - dla średniego przedsiębiorcy; - do 75% - dla małego przedsiębiorcy; - do 85% - dla mikroprzedsiębiorcy.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

  1. Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna),
  2. Koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
  3. Koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
  4. Koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
  5. Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
  6. Koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis),
  7. Koszty reklamy w mediach targowych,
  8. Koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
  9. Koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
  10. Koszty informacyjno-promocyjne projektu.

 

W ramach kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis znalazły się wydatki związane z zagraniczną reklamą prasową, internetową, przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony oraz przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu, w szczególności w § 5 i §6.

Źródło

Jesteśmy producetnem paneli Marki Polskiej Gospodarki na targi

 

panel mpg

Jaki panel wybrać?

Produkujemy panele zgodnie z oznakowaniem GO TO BRAND i wytyczymi Ministerstwa. W naszej ofercie znajdą Państwo aż 5 modeli do wyboru, w zależności od potrzeb. 

Modele składane, łatwe w transporcie:

- PCV Economic 200 wykonany z PCV, lico z tkaniny, najlżejszy model – 1325zł netto.

- LUX 200, wykonany z aluminium, lico z tkaniny, wysokość 198 cm – 1950 zł netto.

- LUX 150, wykonany z aluminium, lico z tkaniny, wysokość 150 cm - 1615zł netto.

 Do modeli składanych dostępne są torby:

Lux z gąbką 400 zł netto

Economic 270zł netto.

Modele nieskładane

- Pleksi, lico z pleksi, podświetlenie led, grafika z folii – 1820 zł netto

Model nieświecący, najtańszy

- Dibond, grafika wyklejona na dibondzie (możliwość wykonania składanego) – 862 zł netto.

Szczegółowy opis modeli znajduje się na naszej stronie:

https://www.kuczma.pl/panel-mpg/

 

 

 

 

Powiązane zdjęcia: